За БАТЗФ

Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи (БАТЗФ) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през април 2010 г.  Асоциацията е доброволна браншова организация на търговците на зърно и фуражи в България, чиито отношения се основават на принципите на равнопоставеност, доверие, толерантност и лоялна конкуренция. Асоциацията отстоява своите принципи без да изхожда от частни и временни пазарни конюктури и при спазване на законите на Република България и европейските норми...

повече...