Страници

Новини

Търсене

Полезни връзки

ИНСТИТУЦИИ

Президент на Република България
Дирекция "Приемна"
1123,София, бул.Дундуков №2
тел.централа 02/923 93 33

press@president.bg
www.president.bg

***

Министерски съвет
1194 София
бул.Дондуков №1
тел.централа 02/94029 99; тел.02/940 27 70,     
факс 02/980 20 56

gis@government.bg
www.government.bg

***

Народно събрание
1169, София, пл.Народно събрание №2
тел.02/939 39 факс 02/981 31 31

infocenter@parlament.bg
www.parlament.bg

***

Министерство на земеделието и храните
1606, София
бул.Христо Ботев №55
тел.ц.02/98511
Пресцентър 02/98511 -224 /226

press@mzgar.government.bg
www.mzh.government.bg

***

Министерство на здравеопазването
1000, София
пл.Света Неделя №5
тел.02/930/11-10, факс 02/981 18 33

press@mh.government.bg
www.mh.government.bg

***

Министерство на икономиката и енергетиката
100,София
ул.Славянска №8
тел.ц.02/94071, факс 02/987 21 90

public@mi.government.bg
www.mi.government.bg

***

Министерство на финансиите
1000, София
ул.Г.С.Раковски №102
тел.ц.02/98591; 02/9859 2024,факс 02/988 12 07

z.arsenova@mifin.bg
www.minfin.bg

***

Министерство на труда и социалната политика
1000,София
ул.Триадица №2
тел.02/8119 443 факс 02/988 44 05

press@mlsp.government.bg
www.mlsp.government.bg

***

Министерство на околната среда и водите
1000, София
ул.Уилям Гладстон №67
бул.Мария Луиза №22
тел.02/940 08 65 , 940 08 63
факс: 02/981 85 59, 980 61 91

press@moew.government.bg
www.moew.government.bg

***

Комисия за защита на конкуренцията
100,София
бул.Витоша №18
тел.02/935 61 13 факс 02/980 73 15

cpcadmin@cpc.bg
www.cpc.bg

***

Национална агенция по приходите
1000, София
бул.Дундуков №52
инф.тел.070018700

prd@nap.bg
www.nap.bg

***

Национален статистически институт
1038, София
ул.Панайот Волов №2
тел.ц. 02/9857

presscenter@nsi.bg; info@msi.bg
www.nsi.bg

***

Национален център по опазване на общественото здраве
1431, София
бул.Полк.И.Гешов №15
тел.ц.805 62 00, факс 958 12 11

ncphp@government.bg
www.ncphp.govenment.bg

***

Български институт по стандартизация
1797 София
жк „Изгрев"
ул. Лъчезар Станчев, №15
тел. +359 2 8174 523
       +359 2 8174 535

e-mail: info@bds-bg.org

www. bds-bg.org

***

Национална служба по зърното
1000, София
бул.Витоша №15
тел.02/980 58 31 ,980 58 32

nszf@nszf.bg
www.nszf.bg

 

БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес
1000, София
ул.Алабин №16-20
тел.02/932 09 11 ,факс 02/98726 04

office@bia-bg.com
www.bia-bg.com

***

Българска търговска промишлена палата
1058, София
ул.Искър №9
тел.02/811 74 00, 987 26 31/35, факс 02/987 32 09

bcci@bcci.bg
www.bcci.bg

***

Българска асоциация по хранителна и питейна индустрия
1606, София
ул.Владайска №29
тел./факс 02/952 09 89

bafdi@mb.bia-bg.com
www.bafdi.com

***

Съюз на производителите на комбинирани фуражи
1606, София
ул.Владайска № 29
тел/факс 02/952 12 58

bfma@mb.bia-bg.com

***

Съюз на производителите на масла и маслопродукти
1000, София
бул.Витоша №47, ет2, ап.7
тел.02/989 24 08, тел/факс 02/989 94 81

sunoil@mb.bia-bg.com
www.sunoil-bg.com

***

Съюз на българските мелничари
1510 София
ул. Павлина Унуфриева №4
тел. (+359 2) 936 79 25

e-mail: sbm@ins.bg

 ph_ubm@abv.bg

www.ubm-bg.org 

***

Национална асоциация на зърнопроизводителите
6000 Стара Загора
бул. Славянски №5, ет. 5, офис 5
тел/факс 359 42 602 234

е-mail: office@grain.bg

www.grain.bg

***

Асoциация на земеделските производители в България
1606 София
ул. Владайска №29, ет. 1
тел./факс +359 2 951 62 65

е-mail: info@azpb.org

www.azpb.org

***

Българска асоциация на фермерите
1606 София
ул. Владайска №29, ет. 1
тел./факс +359 2  952 17 02

e-mail: office@baf-bg.org

www.baf-bg.org

***

Grain and Feed Trade Association
GAFTA (London)
9 Lincoln's Inn Fields
London WC2A 3BP
UK
tel +44 207 814 9666
fax: +44 207 814 8383

e-mail : post@gafta.com
www.gafta.com

***

National Grain and Feed Association
1250 I ST., N.W., Suite 1003, Washington, D.C., 20005
tel. 202-289-0873
fax. 202-289-5388

e-mail: ngfa@ngfa.org

www.ngfa.org