Страници

Новини

Търсене

Членство

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

на УС на БАТЗФ

гр.София

З А Я В Л Е Н И Е


от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(трите имена на титуляра на фирмата)

адрес гр./ с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(по регистрация на фирмата)

гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(за кореспонденция)


Господин Председател,


Желая да бъда приет за член на Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи.

Фирмата е регистрирана под ф.д. № . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . . . . . .год .

Запознат съм с Устава на Асоциацията и условията за членство, които приемам да спазвам.


Приложение: 

1. Удостоверение за вписване в търговския регистър, удостоверение от БТПП или регистрация по БУСТАТ (излишното се зачертава).

2. Препоръки от членове на Асоциацията.


ПОДПИС


Българска асоциация на търговците на зърно и фуражи

СОФИЯ 1606

ул. Владайска № 29, ет. 2, офис 6

Tel: 359 2 426 40 40ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 .........................................., представлявано от .................................................., 

настоящ член на Асоциацията, предлага ............................................................., 

за нов член, вземайки пред вид, че дружеството отговаря на условията за членство съгласно Устава и Етичния кодекс на Асоциацията, като с дейността си е доказал, че стриктно спазва законите на Р България и добрите международни търговски практики.

 


Дата Подпис: