Страници

Новини

Търсене

Фуражи

Закон за фуражите

НАРЕДБА № 10 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА ФУРАЖИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Издадена от Министерството на земеделието и горите, Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Октомври 2010г.

НАРЕДБА № 109 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ФУРАЖИТЕ
Издадена от Министерството на земеделието и горите, Обн. ДВ. бр.84 от 17 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г.

Закон за Българската агенция по безопасност на храните

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 574/2011 НА КОМИСИЯТА от 16 юни 2011 година за изменение на Приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на нитрити, меламин, Ambrosia spp и при преминаването на някои кокцидиостатици и хистомоностатици, и за консолидиране на Приложения I и II към директивата


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No575/2011 НА КОМИСИЯТА от 16 юни 2011 година относно Каталога на фуражните суровини