Страници

Новини

Търсене

Устав на БАТЗФ

(Приет по Решение на Учредителното събрание, проведено на 08. 02. 2010 г,
изм. по Решение на Общото събрание, проведено на 25. 04. 2013 г.,
изм. по Решение на Общото събрание, проведено на 26. 06. 2014 г.
изм. по Решение на Общото събрание, проведено на 24. 11. 2016 г.
изм. по Решение на Общото събрание, проведено на 18. 09. 2018 г.)
Раздел 1
Общи положения
СТАТУТ
Чл.1. Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи, наричана по-долу
„Асоциацията", е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в Република България, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 2. Асоциацията е юридическо лице със седалище в Република България, гр. София. Адресът на управление се определя с решение на Управителния съвет.
Чл. 3. Асоциацията осъществява дейността си в частна полза и в съответствие с Конституцията и законодателството на Република България, и настоящия Устав.
СРОК
Чл. 4. Съществуването и действието на Асоциацията не се ограничава със срок или друго условие.
ПРИНЦИПИ
Чл. 5. Асоциацията се изгражда и работи при спазване на принципите на демократичност, доброволност, равенство и независимост, както и при спазване на вътрешните и международни нормативни актове и установени търговски практики.
Чл. 6. За постигане на своите цели Асоциацията може да се сдружава с други организации от страната и чужбина.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Чл. 7. Асоциацията си поставя следните цели:
1. Да представлява и защитава законовите интереси на своите членове пред държавата, държавните органи и други институции в страната, местните и международните браншови организации, както и пред други неправителствени организации.
2. Да приеме етичен кодекс за търговията на зърно и фуражи в страната и да следи за неговото спазване.
3. Да участва активно в сътрудничество с държавните органи при изготвяне на проекти за нормативни актове в България, отнасящи се до дейността на членовете на Асоциацията.
Чл. 8. Предмет на дейността на Асоциацията са всички допустими от закона действия, имащи за цел подпомагането на членовете при осъществяване на тяхната дейност и защита на техните законни права и интереси.
Чл. 9. За осъществяване предмета на дейността и за постигане на целите си Асоциацията:
1. осъществява връзка, взаимодействие и взаимопомощ между своите членове;
2. защитава правата и интересите на членовете си пред държавните органи, обществени организации и други юридически и физически лица;
3. изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти за нормативни актове, отнасящи се до дейността на членовете на Асоциацията;
4. подпомага развитието на условията за честна и прозрачна конкуренция на пазара на зърно и фуражи;
5. установява контакти и осъществява представителни функции пред чужди и международни организации;
6. извършва допълнителна стопанска дейност с предмет: консултантски и информационни услуги, издателска дейност, организиране и провеждане на конференции, курсове, школи, семинари и други форми на обучение.
Раздел II
Членство
Чл. 10. (изм. по решение на ОС от 26.06.2014г.) В Асоциацията може да членуват еднолични търговци и юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон на Република България,
търговски представителства, вписани в Регистъра на Българската търговско-промишлена палата, както и чуждестранни лица с място на стопанска дейност в страната, които търгуват със зърно и фуражи, контролни и сертифициращи организации и брокери с дейност в областта на зърното и фуражите, и които споделят целите на Асоциацията и приемат настоящия Устав.
Чл. 11. Всички учредители са по право членове на Асоциацията.
Чл. 12. (изм. по решение на ОС от 24.11.2016) (1) Процедурата по приемане на нови членове на Асоциацията се открива при постъпване на писмено заявление до Управителния съвет, придружено от:
1. Копие за регистрация в Търговския регистър
2. Три препоръки от членове на Асоциацията, като най-малко две са от учредители.
(2) (изм. по решение на ОС от 24.11.2016) Със заявлението за приемане кандидатът декларира, че приема и се задължава да спазва Устава, принципите и целите на Асоциацията, както и приетия Етичен Кодекс.
(3) (нова по решение на ОС от 24.11.2016) Изпълнителният директор изпраща по електронна поща документите в едноседмичен срок до всички членове за становище.
(4) (нова по решение на ОС от 24.11.2016) Всеки член дава становище по кандидатурата в двуседмичен срок. Липсата на отговор в указания срок се приема за положително становище.
(5) (изм. по решение на ОС от 24.11.2016) Управителният съвет взема решение по заявлението с обикновено мнозинство на първото си заседание, но не по-късно от 1 (един) месец след неговото постъпване при положително становище от членовете на асоциацията.
(6) (нова по решение на ОС от 24.11.2016) Управителният съвет внася за разглеждане заявлението от Общото събрание при 3 отрицателни становища на членовете на асоциацията.
(7) Управителният съвет уведомява писмено кандидата за взетото решение относно членството му в Асоциацията в седемдневен срок от датата на вземане на решението, като се посочва и размера на дължимата встъпителна вноска и годишен членски внос, който трябва да се внесе в едномесечен срок от уведомлението. Размерът на първия годишен членски внос се определя като пропорционална част от годишния членски внос за оставащите месеци до края на календарната година, считано от месеца, в който е взето решение по молбата за приемане в Асоциацията.
(8) Решението за приемане влиза в сила след заплащане на дължимите парични вноски.
(9) (изм. по решение на ОС от 24.11.2016) Писменият отказ или неразглеждане на заявлението може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок. Този срок започва да тече от получаване на отказа, а при липса на отговор на подадената жалба - от датата на изтичане на двумесечен срок от датата на подаване на заявлението за членство.
(10) Общото събрание се произнася по жалбата на първотo следващо събрание след нейното постъпване. Неговото решение е окончателно и не подлежи на обжалване и съдебен контрол.
Чл. 13. Членството в Асоциацията се прекратява поради:
1. доброволно напускане;
2. отпадане;
3. изключване;
4. откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност.
Чл. 14. (изм. по решение на ОС от 24.11.2016) (1) Доброволното напускане става с подаване на писмено уведомление от члена до Управителния съвет на Асоциацията.
(2) (нова по решение на ОС от 24.11.2016) Напускането не освобождава члена от всички негови финансови задължения за цялата текуща финансова година.
(3) (нова по решение на ОС от 24.11.2016) Напускащият асоциацията е длъжен да заплати своя годишен членски внос за цялата година на напускането.
Чл. 15. (1) Когато член на Асоциацията просрочи своите задължения с повече от три месеца за внасяне на дължимия членски внос, съгласно този Устав или решение на Общото събрание, и не заплати дължимия членски внос в срока, указан в напомнително писмо, неговото членство се прекратява поради отпадане.
(2) Отпадането се констатира от Управителния съвет въз основа на счетоводни документи.
Чл. 16. (1) Член на Асоциацията може да бъде изключен когато:
1. системно нарушава Устава на Асоциацията, решенията на Общото събрание или Етичния кодекс;
2. развива дейност, несъвместима с целите на Асоциацията и Устава й;
3. действа против интересите на Асоциацията.
(2) Предложение за изключване, заедно с мотиви, може да се направи от Управителния съвет или от член на Асоциацията.
(3) Решението за изключване трябва да бъде мотивирано и се взема от Общото събрание с мнозинство ¾ от представените членове.
(4) Напуснал, отпаднал или изключен член на Асоциацията няма право на дял от имуществото при ликвидация.
Чл. 17. Членовете на Асоциацията имат право:
1. да избират ръководните органи на Асоциацията;
2. да участват в ръководните органи на Асоциацията чрез избрани от Общото събрание техни представители;
3. да участват в дейността на Общото събрание чрез представителите си по закон;
4. да осъществяват контрол върху дейността на управителните органи на принципа на строгата отчетност;
5. да поставят на обсъждане въпроси и да търсят защита и съдействие по принципни проблеми, свързани с осъществяваната от тях дейност;
6. да внасят предложения за изменение и допълнение на Устава;
7. да получават при поисквaне копия от протоколите от заседанията на Управителния съвет.
Чл. 18 Членовете на Асоциацията са длъжни:
1. да спазват Устава и да изпълняват решенията и препоръките на Общото събрание, Управителния съвет и другите органи на Асоциацията;
2. да заплатят встъпителна вноска;
3. (изм. по решение на ОС от 24.11. 2016) да заплащат годишен членски внос по размер и в срок, определен от Общото събрание;
4. да не използват по какъвто и да е начин членството си в Асоциацията за постигане на цели, противоречащи на Устава;
5. да пазят доброто име на Асоциацията;
6. при промени в правния си статут или предмета си на дейност незабавно да уведомят Асоциацията.
Раздел III
Органи на Асоциацията
Чл. 19. (изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) Органи на Асоциацията са:
1. Общо събрание на членовете;
2. Управителен съвет;
3. (нова по решение на ОС от 25.04.2013г.) Изпълнителен директор.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 20. (1) Общото събрание е върховен орган на Асоциацията и се състои от всички нейни членове.
(2) В Общото събрание имат право да участва по един представител на всяко дружество - член на Асоциацията, който е от лицата, нейни представители по закон. Законният представител може да упълномощи друго лице за конкретно общо събрание.
(3) Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно до края на месец юни.
Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмени покани за свикване на Общото събрание по реда, предвиден в този Устав, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или на оправомощено от тях лице.
(2) Общото събрание се свиква с писмени покани, съдържащи датата, мястото, часа на заседанието и точките от дневния ред и по чия инициатива се свиква. Поканите се изпращат до членовете в двуседмичен срок преди определената дата на събранието по електронна поща, факс или с писмо с обратна разписка.
Чл. 22. (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват представители на повече от половината от всички членове.
(2) Ако в посоченото време не се събере необходимия кворум, заседанието се отлага за едни час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явяват.
(3) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него или юридически лица, в които е управител или член на управителния съвет или може да наложи или препятства вземането на решения по тях.
(4)(изм. по решение на ОС от 18.09.2018) Едно лице може да представлява на Общото събрание не повече от двама члена на Асоциацията въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 23. (изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на Асоциацията;
2. приема вътрешни актове на Асоциацията за регулиране на дейността й;
3. взема решение за прекратяването и преобразуването на Асоциацията;
4. избира и освобождава членове на управителния съвет, както и определя възнаграждението им;
5. (нова по решение на ОС от 25.04.2013г.) Избира и освобождава Изпълнителния директор и определя възнаграждението му.
6. (предишна т. 5, изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) избира контрольор на Асоциацията и определя неговото възнаграждение;
7. (предишна т. 6, изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) определя основните насоки за дейността на Асоциацията и утвърждава организационната структура на Асоциацията;
8. (предишна т. 7, изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) определя ежегодно размера на годишния членски внос, както и размера на встъпителната членска вноска;
9. (предишна т. 8, изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) приема финансовия отчет и бюджет на Асоциацията;
10. (предишна т. 9, изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) приема отчета за дейността на Асоциацията;
11. (предишна т. 10, изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) приема доклада на контрольора;
12. (предишна т. 11, изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) разглежда и решава жалби срещу решения на Управителния съвет;
13. (предишна т. 12, изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) решава въпроса за участието на Асоциацията в други юридически лица;
14. (предишна т. 13, изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) решава образуването на целеви фондове за финансиране на дейността на Асоциацията, техните източници и начина на ползването им;
15. (предишна т. 14, изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) разрешава създаването на специализирани структури и звена към Асоциацията;
16. (предишна т. 15, изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) решава всички други въпроси, свързани с дейността на Асоциацията, с изключение на онези, които е възложило на Управителния съвет с отделно свое решение или с този Устав;
17. (предишна т. 16, изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията.
Чл. 24. (1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване. Членовете му могат да решат за един или друг конкретен въпрос гласуването да бъде тайно.
(2) Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на Устава и за преобразуване и прекратяване на Асоциацията се вземат с 2/3 от гласовете на присъстващите.
(3) Въпроси извън оповестения дневен ред могат да се разглеждат само, ако са надлежно представени на всички членове на Общото събрание и никой от тях не възрази срещу разглеждането на такъв въпрос.
(4) За взетите решения се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието и от лицето, водило протокола.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 25. (1) Управителният съвет е орган за оперативно управление на Асоциацията.
(2) Управителният съвет се състои от пет лица - председател и четири члена, избрани от Общото събрание с мандат от две години, считано от датата на избора. Председателят не може да бъде избиран за повече от два поредни мандата.
(3)(изм. с решение на ОС от 18. 09. 2018) За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани лица, които имат право по закон да представляват членовете на Асоциацията или упълномощени от тях лица.
(4) Ако по време на мандата си някой от членовете от Управителния съвет загуби качеството си по предходната алинея Управителният съвет е длъжен да свика незабавно извънредно Общо събрание;
(5) В Управителният съвет не може да участва повече от един представител от член на Асоциацията.
Чл. 26. Управителният съвет:
1. взема решения относно управлението на дейността на Асоциацията, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание;
2. организира и управлява дейността на Асоциацията;
3. създава при необходимост специализирани звена и работни групи;
4. определя адреса на управление на Асоциацията;
5. назначава главния секретат на Асоциацията и определя неговото възнагаждение;
6. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
7. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване на изискванията на Устава;
8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на асоциацията, финансов отчет и проект за бюджет;
9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
Чл. 27. (изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) (1) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на шест месеца. Изпълнителният директор и Главният секретар присъстват на заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас. Заседанията са открити и на тях могат да присъстват и други членове на асоциацията без право на глас.
(2) Управителният съвет се свиква от председателя с писмена покана, в която се посочва мястото и времето на заседанието и съдържа предложение за дневен ред. Поканата се изпраща по електронна поща, факс или с писмо с обратна разписка поне 7 (седем) дни преди датата на заседанието. Председателят може да упълномощи главния секретар да свика Управителния съвет по посочения в този член ред.
(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
(4) При неотложни случаи и ако никой от членовете му не възрази, Управителният съвет се счита за редовно свикан и по телефон, факс и други средства за комуникация.
Чл. 28. (1) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват поне половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Управителния съвет. Никой член на Управителния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъствалите членове и от лицето, водило протокола.
(3) Управителният съвет може да взема решения неприсъствено, ако протоколът бъде подписан от всичките му членове.
Чл. 29. (1) Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.
(2) За заседанията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване, но членовете му могат да решат гласуването по един или друг въпрос или група въпроси да бъде тайно.
(3) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от всички членове, а решенията относно процедурата по ликвидация на Асоциацията и разпореждане с имуществото на Асоциацията - с единодушие.
Чл. 30. (1) Нов Управителен съвет или член на Управителния съвет се избира от Общото събрание:
1. след изтичане на срока, за който е избран;
2. след подаване на оставка;
3. в хипотезата на чл. 25, ал. 4 от Устава;
(2) До съдебната регистрация на нов Управителен съвет, старият продължавa да изпълнява функциите си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 31. (изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) Председателят на Управителния съвет:
1. ръководи работата на Управителния съвет;
2. (изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) представлява Асоциацията, заедно и поотделно с Изпълнителния директор;
3. насрочва заседанията на Управителния съвет и ги председателства;
4. може да упълномощава Главния секретар или други лица да представляват Асоциацията пред съда и други юридически и физически лица и организации;
5. по решение на Управителния съвет сключва договори с други организации и лица.
Чл. 32. Когато Председателят на Управителния съвет е възпрепятстван да изпълнява функциите си или отсъства от страната, той може да упълномощи друг член на Съвета да встъпи в правомощията му и временно да изпълнява тези функции, но не за повече от три месеца.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Чл. 32а. (нов по решение на ОС от 25.04.2013г.) Оперативното ръководство на Асоциацията се осъществява от Изпълнителния Директор, който е с мандат 3 години.
Чл. 32б. (нов по решение на ОС от 25.04.2013г.) Като Изпълнителен директор може да бъде избрано само лице, което:
1. има завършено висше образование;
2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
Чл. 32в. (нов по решение на ОС от 25.04.2013г.) Изпълнителният Директор:
1. осигурява изпълнението на приетите от Общото събрание и Управителния съвет решения;
2. представлява Асоциацията, заедно и поотделно с Председателя на Управителния съвет;
3. представлява Асоциацията в трудовите правоотношения с щатните й служители;
4. сключва от името на Асоциацията граждански договори във връзка с изпълнение на задачите на Асоциацията;
5. изпълнява и други задачи, въздложени му от Общото събрание или Управителния съвет.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Чл. 33. (1) Главният секретар осъществява оперативното ръководство на Асоциацията.
(2) Той се назначава и освобождава от длъжност от Управителния съвет.
Чл. 34. Като Главен секретар може да бъде избрано само лице, което:
1. има завършено висше образование;
2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
Чл. 35. Главният секретар подпомага Управителния съвет при организирането на неговата работа и има следната компетентност:
1. (изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) подпомага работата на Изпълнителния директор при осъществяване на оперативното ръководство на Асоциацията;
2. (изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) подготвя и организира заседанията на Управителния съвет и Общите събрания на членовете на Асоциацията;
3. (изм. по решение на ОС от 25.04.2013г.) следи за изготвянето и съхраняването на документацията на Асоциацията, за което периодично се отчита пред Управителния съвет.
КОНТРОЛЬОР
Чл. 36. (1) Контрольорът извършва проверка на дейността на Асоциацията и представя доклад със своите констатации пред Общото събрание.
Раздел IV
Финанси
Чл. 37. (1) Финансовите средства на Асоциацията се набират от:
1. доброволно направени встъпителни вноски и годишен членски внос;
2. други допустими от закона източници.
(2) Паричните средства на Асоциацията се съхраняват по банкова сметка в банка, определена от Управителния съвет.
(3) Разходите на Асоциацията се извършват съобразно годишния бюджет и по решение на Управителния съвет.
Чл. 38. (1) Всеки член на Асоциацията е длъжен да направи следните вноски:
1. встъпителна;
2. годишна,
в размери, определени от Общото събрание.
(2) Годишната вноска се заплаща в срок до 30 март за съответната година. В случай на невнасяне на годишната вноска в този срок се начислява лихва в размер на законната лихва върху неплатената част.
Раздел V
Прекратяване на Асоциацията
Чл. 39. Асоциацията се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. по решение на съда в предвидениете от закона случаи.
Чл. 40. При прекратяване на Асоциацията имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите й, се разпределя между членовете й поравно.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА (изм. по решение на ОС от 24.11.2016)
§1. За целите на този устав:
1. „зърно" е всяка култура, включена в легалното определение на §1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделска продути на ЕС.
2. „фураж" е всяко вещество или продукт, съгласно легалното определение чл. 3, т. 4 на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§2. Асоциацията има печат с надпис „Българска асоциация на търговците на зърно и фуражи"
§3. Всички неуредени в този Устав въпроси се решават от органите на Асоциацията съобразно тяхната компетентност и в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото в Република България законодателство.
Настоящият устав е приет на Учредителното събрание, проведено на 08. 02. 2010 в град София.
Председател
Мартин Русев