Страници

Новини

Търсене

Устав на БАТЗФ

Раздел I

Общи положения

СТАТУТ

Чл.1. Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи, наричана по-долу

„Асоциацията", е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в Република България, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 2. Асоциацията е юридическо лице със седалище в Република България, гр. София. Адресът на управление се определя с решение на Управителния съвет.

Чл. 3. Асоциацията осъществява дейността си в частна полза и в съответствие с Конституцията и законодателството на Република България, и настоящия Устав.

СРОК

Чл. 4. Съществуването и действието на Асоциацията не се ограничава със срок или друго условие.

ПРИНЦИПИ

Чл. 5. Асоциацията се изгражда и работи при спазване на принципите на демократичност, доброволност, равенство и независимост, както и при спазване на вътрешните и международни нормативни актове и установени търговски практики.

Чл. 6. За постигане на своите цели Асоциацията може да се сдружава с други организации от страната и чужбина.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 7 Асоциацията си поставя следните цели:

 1. Да  представлява и защитава законовите интереси на своите членове пред държавата, държавните органи и други институции в страната, местните и международните браншови организации, както и пред други неправителствени организации.

 2. Да приеме етичен кодекс за търговията на зърно и фуражи в страната и да следи за неговото спазване.

 3. Да участва активно в сътрудничество с държавните органи при изготвяне на проекти за нормативни актове в България, отнасящи се до дейността на членовете на Асоциацията.

Чл. 8. Предмет на дейността на Асоциацията са всички допустими от закона действия, имащи за цел подпомагането на членовете при съществяване на тяхната дейност и защита на техните законни права и интереси.

Чл. 9. За осъществяване предмета на дейността и за постигане на целите си Асоциацията:

 1. осъществява връзка, взаимодействие и взаимопомощ между своите членове;

 2. защитава правата и интересите на членовете си пред държавните органи, обществени организации и други юридически и физически лица;

 3. изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти за нормативни актове, отнасящи се до дейността на членовете на Асоциацията;

 4. подпомага развитието на условията за честна и прозрачна конкуренция на пазара на зърно и фуражи;

 5. установява контакти и осъществява представителни функции пред чужди и международни организации;

 6. извършва допълнителна стопанска дейност с предмет: консултантски и информационни услуги, издателска дейност, организиране и провеждане на конференции, курсове, школи, семинари и други форми на обучение.


Раздел II

Членство

Чл. 10. В Асоциацията може да членува всяко юридическо лице, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България, търговско представителство, вписано в Регистъра на Българската търговско-промишлена палата, както и чуждестранни лица с място на стопанска дейност в страната, което търгува със зърно и фуражи и което споделя целите на Асоциацията и приема настоящия Устав.

Чл. 11. Всички учредители са по право членове на Асоциацията.

Чл. 12. (1)Процедурата по приемане на нови членове на Асоциацията се открива при постъпване на писмена молба до Управителния съвет, придружена от:

 1. Удостоверение за вписване в Търговския реистър, удостоверение от Българската търговско-промишлена палата или регистрация в БУЛСТАТ.

 2. Три препоръки от членове на Асоциацията, като най-малко две са от учредители.

(2) С молбата за приемане кандидатът декларира, че приема и се задължава да спазва Устава, принципите и целите на Асоциацията, както и приетия Етичен Кодекс.

(3) Управителният съвет взема решение по молбата с обикновено мнозинство на първото си заседание, но не по-късно от 1 (един) месец след нейното постъпване.

(4) Управителният съвет уведомява писмено кандидата за взетото решение относно членството му в Асоциацията в седемдневен срок от датата на вземане на решението, като се посочва и размера на дължимата встъпителна вноска и годишен членски внос, който трябва да се внесе в едномесечен срок от уведомлението. Размерът на първия годишен членски внос се определя като пропорционална част от годишния членски внос за оставащите месеци до края на календарната година, считано от месеца, в който е взето решение по молбата за приемане в Асоциацията.

(5) Решението за приемане влиза в сила след заплащане на дължимите парични вноски.

(6) Писменият отказ или неразглеждане на молбата може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок. Този срок започва да тече от получаване на отказа, а при липса на отговор на подадената жалба - от датата на изтичане на двумесечен срок от датата на подаване на молбата за членство.

(7) Общото събрание се произнася по жалбата на пъровот следващо събрание след нейното постъпване. Неговото решение е окончателно и не подлежи на обжа;ване и съдебен контрол.

Чл. 13. Членството в Асоциацията се прекратява поради:

 1. доброволно напускане;

 2. отпадане;

 3. изключване;

 4. откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност.

Чл. 14. Доброволното напускане става с подаване на писмено уведомление от члена до Управителния съвет на Асоциацията.

Чл. 15. (1) Когато член на Асоциацията просрочи своите задължения с повече от три месеца за внасяне на дължимия членски внос, съгласно този Устав или решение на Общото събрание, и не заплати дължимия членски внос в срока, указан в напомнително писмо, неговото членство се прекратява поради отпадане.

(2) Отпадането се констатира от Управителния съвет въз основа на счетоводни документи.

Чл. 16. (1) Член на Асоциацията може да бъде изключен когато:

 1. системно нарушава Устава  на Асоциацията, решенията на Общото събрание или Етичния кодекс;

 2. развива дейност, несъвместима с целите на Асоциацията и Устава й;

 3. действа против интересите на Асоциацията.

(2) Предложение за изключване, заедно смотиви, може да се направи от Управителния съвет или от член на Асоциацията.

(3) Решението за изключване трябва дабъде мотивирано и се взема от Общото събрание с мнозинство ¾ от представените членове.

(4) Напуснал, отпаднал или изключен член на Асоциацията няма право на дял от имуществото при ликвидация.

Чл. 17. Членовете на Асоциацията имат право:

 1. да избират ръководните органи на Асоциацията;

 2. да участват в ръководните органи на Асоциацията чрез избрани от Общото събрание техни представители;

 3. да участват  в дейността на Общото събрание чрез представителите си по закон;

 4. да осъществяват контрол върху дейността на управителните органи на принципа на строгата отчетност;

 5. да поставят на обсъждане въпроси и да търсят защита и съдействие по принципни проблеми, свързани с осъществяваната от твх дейност;

 6. да внасят предложения за изменение и допълнение на Устава;

 7. да получават при поискавне копия от протоколите от заседанията на Управителния съвет.

Чл. 18 Членовете на Асоциацията са длъжни:

 1. да спазвата Устава и да изпълняват решенията и препоръките на Общото събрание, Управителния съвет и другите органи на Асоциацията;

 2. да заплатят встъпителна вноска;

 3. да заплащат еднакъв по размер годишен членски внос в срок, оределен от Общото събрание;

 4. да не използват по какъвто и да е начин членството си в Асоциацията за постигане на цели, противоречащи на Устава;

 5. да пазят доброто име на Асоциацията;

 6. при промени в правния си статут или предмета си на дейност незабавно да уведомят Асоциацията.


Раздел III

Органи на Асоциацията

Чл. 19. Органи на Асоциацията са:

 1. Общо събрание на членовете;

 2. Управителен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. (1) Общото събрание е върховен орган на Асоциацията и се състои от всички нейни членове.

(2) В Общото събрание имат право да участва по един представител на всяко дружество - член на Асоциацията, който е от лицата, нейни представители по закон. Законнията представител може да упълномощи друго лице за конкретно общо събрание.

(3) Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно до края на месец юни.

Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква от Управителния сувет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в месечен срок не отправи писмени покани за свикване на Общото събрание по реда, предвиден в този Устав, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или на оправомощено от тях лице.

(2) Общото събрание се свиква с писмени покани, съдържащи датата, мястото, часа на заседанието и точките от дневния ред и по чия инициатива се свиква. Поканите се изпращат до членовете по електронна поща, факс или с писмо с обратна разписка.

Чл. 22. (2) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват представители на повече от половината от всички членове.

(2) Ако в посоченото време не се събере необходимия кворум, заседанието се отлага за едни час по-късно при същия дневен ред и се считра за законно, колкото и членове да се явяват.

(3) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него или юридически лица, в които е управител или член на управителния съвет или може да наложи или препятства вземането на решения по тях.

(4) Едно лице може да представлява на Общото събрание не повече от един член на Асоциацията въз основа на писмено пълномощно.

Чл. 23. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на Асоциацията;

 2. приема вътрешни актове на Асоциацията за регулиране на дейността й;

 3. взема решение за прекратяването и преобразуването на Асоциацията;

 4. избира и освобождава членове на управителния съвет, както и определя възнаграждението им;

 5. избира контрольор на Асоциацията и определя неговото възнаграждение;

 6. определя основните насоки за дейността на Асоциацията и утвърждава организационната структура на Асоциацията;

 7. определя ежегодно размера на годишния членски внос, както и размера на встъпителната членска вноска;

 8. приема финансовия отчет и бюджет на Асоциацията;

 9. приема отчета за дейността на Асоциацията;

 10. приема доклада на контрольора;

 11. разглежда и решава жалби срещу решения на Управителния съвет;

 12. решава въпроса за участието на Асоциацията в други щридически лица;

 13. решава образуването на целеви фондове за финансиране на дейността на Асоциацията, техните източници и начина на ползването им;

 14. разрешава създаването на специализирани структури и звена към Асоциацията;

 15. решава всички други въпроси, свързани с дейността на Асоциацията, с изключение на онези, които е възложило на Управителния съвет с отделно свое решение или с този Устав;

 16. отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията..

Чл. 24. (1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъствващите с явно гласуване.Членовете му могат да решат за един или друг конкретен въпрос гласуването да бъде тайно.

(2) Решенията на Общото събрание за изменеие и допълнение на Устава и за преобразуване и прекратяване на Асоциацията се вземат с 2/3 от галсовете на присъстващите.

(3) Въпроси извън оповестения дневен ред могат да се разглеждат само, ако са надлежно представени на всички членове на Общото събрание и никой от тях не възрази срещу разглеждането на такъв въпрос.

(4) За взетите решения се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието и от лицето,  водило протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 25. (1) Управителният съвет е орган за оперативно управление на Асоциацията.

(2) Управителният съвет се състои от пет лица - председател и четири члена, избрани от Общото събрание с мандат от две години, считано от датата на избора. Председателят не може да бъде избиран за повече от два поредни мандата.

(3) За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани само лица, които имат право по закон да представляват вленовете на Асоциацията.

(4) Ако по време на мандата си никой от членовете от Управителния съвет загуби качеството си по предходната алинея Управителният съвет е длъжен да свика незабавно извънредно Общо събрание;

(5) В Управителният съвет не може да участва повече от един представител от член на Асоциацията.

Чл. 26. Управителният съвет:

 1. взема решения относно управлението на дейността на Асоциацията, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание;

 2. организира и управлява дейността на Асоциацията;

 3. създава при необходимост специализирани звена и работни групи;

 4. определя адреса на управление на Асоциацията;

 5. назначава главния секретат на Асоциацията и определя неговото възнагаждение;

 6. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

 7. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване на изискванията на Устава;

 8. подготвя и внася в  Общото събрание отчет за дейността на асоциацията, финансов отчет и проект за бюджет;

 9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Чл. 27. (1) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на шест месеца. Главният секретар присъства на заседаснията на Управителния съвет с право на съвещателен глас. Заседанията са открити и на тях могат да присъстват и други членове на асоциацията без право на глас.

(2) Управителният съвет се свиква от председателя с писмена покана, в която се посочва мястото и времето на заседанието и съдържа предложение за дневен ред. Поканате се изпраща по електронна поща, факс или с писмо с обратна разписка поне 7 (седем) дни преди датата на заседанието. Председателят може да упълномощи главния секретар да свика Управителния съвет по посочения в този член ред.

(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

(4) При неотложни случаи и ако никой от членовете му не възрази, Управителният съвет се счита за редовно свикан и по телефон, факс и други средства за комуникация.

Чл. 28. (1) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъсътват поне половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Управителния съвет. Никой член на Управителния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) За заседанита на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъствалите членове и от лицето, водило протокола.

(3) Управителният съвет може да взема решения неприсъствено, ако протоколът бъде подписан от всичките му членове.

Чл. 29. (1) Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.

(2) За заседанията на Управителния съвет се  вземат с явно гласуване, но членовете му могат да решат гласуването по един или друг въпрос или група въпроси да бъде тайно.

(3) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от всички членове, а решенията относно процедурата по ликвидация на Асоциацията и разпореждане с имуществото на Асоциацията - с единодушие.

Чл. 30. (1) Нов Управителен съвет или член на Управителния съвет се избира от Общото събрание:

 1. след изтичане на срока, за който е избран;

 2. след подаване на оставка;

 3. в хипотезата на чл. 25, ал. 4 от Устава;

(2) До съдебната регистрация на нов Управителен съвет, стария продължав да изпълнява функциите си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 31. Председателят на Управителния съвет:

 1. ръководи работата на Управителния съвет;

 2. представлява Асоциацията;

 3. насрочва заседанията на Управителния съвет и ги председателства;

 4. може да упълномощава Главния секретар или други лица  да представляват Асоциацията пред съда и други юридически и физически лица и организации;

 5. по решение на Управителния съвет сключва договори с други организации и лица.

Чл. 32. Когато Председателят на Управителния съвет е възпрепятстван да изпълнява функциитеси или отсъства от страната, той може да упълномощи друг член на Съвета да встъпи в правомощията му и временно да изпълнява тези функции, но не за повече от три месеца.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Чл. 33. (1) Главният секретар осъществява оперативното ръководство на Асоциацията.

(2) Той се назначава и осовбождава от длъжност от Управителния съвет.

Чл. 34. Като Главен секретар може да бъде избрано само лице, което:

 1. има завършено висше образование;

 2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Чл. 35. Главният секретар подпомага Управителния съвет при организирането на неговата работа и има следната компетентност:

 1. осъществява оперативното рукоеодство на Асоциацията в периода между заседанията  а Управителния съвет в рамките на предоставените му правомощия;

 2. представлява Асоциацията в трудовите правоотношения с щатните й служители;

 3. сключва от името на Асоциацията граждански договори във връзка с изпълнение на задачите на Асоциацията;

 4. следи за изготвянето и съхраняването на документацията на Асоциацията, за което периодично се отчита пред Управителния съвет;

КОНТРОЛЬОР

Чл. 36. (1) Контрольорът извършва проверка на дейността на Асоциацията и представя доклад със своите констатации пред Общото събрание.

Раздел IV

Финанси

Чл. 37. (1) Финансовите средства на  Асоциацията се набират от:

 1. доброволно направени встъпителни вноски и годишен членски внос;

 2. други допустими от закона източници.

(2) Паричните средатва на Асоциацията се съхраняват по банкова сметка в банка, определена от Управителния съвет.

(3) разходите на Асоциацията се извършват съобразно годишния бюджет и по решение на Управителния съвет.

Чл. 38. (1) Всеки член на Асоциацията е длъжен да направи следните вноски:

 1. встъпителна;

 2. годишна,

в размери, определени от Общото събрание.

(2) Годишната вноска се заплаща в срок до 30 март за съответната година. Вслучай на невнасяне на годишната вноска в този срок се начислява лихва в размер на законната лихва върху неплатената част.

Раздел V

Прекратяване на Асоциацията

Чл. 39. Асоциацията се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;

 2. по решение на съда в предвидениете от закона случаи.

Чл. 40. При прекратяване на Асоциацията имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите й, се разпределя между членовете й поравно.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. За целите на този устав:

 1. „зърно" е всяка култура, включено в легалното определение на  §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за съхранение и търговия със зърно.

 2. „фураж" е всяко вещество или продукт, съгласно легалното определение   на

§1, т. 49 от Допълнитената разпоредба на Закона за фуражите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Асоциацията има печат с надпис „Българска асоциация на търговците на зърно и фуражи"

§3. Всички неуредени в този Устав въпроси се решават от органите на Асоциацията съобразно тяхната компетентност и в съответствие със Закона заюридическите лица с нестопанска цел и действащото в Републиак България законодателство.

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание, проведено на 08. 02. 2010 в град София.