Страници

Новини

Търсене

Етичен кодекс

Отношенията между членовете на асоциацията се основават на принципите на равнопоставеност, взаимно доверие, толерантност и етичност.

С търговската си дейност и пазарно поведение всеки член на БАТЗФ утвърждава своя авторитет и авторитета на Асоциацията.

Членовете на Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи:

Стриктно спазват законодателството на Република България и Европейския съюз.

В своите действия се ръководят от принципите на лоялната конкуренция, не допускат дъмпингови цени, картелно договаряне на цени или други нелоялни търговски условия.

Не подпомагат съзнателно трети страни да нарушават закона, като създават подправени документи или чрез други средства.

Не плащат и не получават подкупи и не участват в други непочтени или корупционни практики.

Не се замесват в ситуации, които пораждат конфликт на интереси.

Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи насърчава развитието и приложението на нови методи и практики, които подобряват ефективността и перспективите на търговията на зърно и фуражите.

Приет на 18 март 2011 от Общото събрание на Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи