Страници

Новини

Търсене

Европейската комисия предлага широкомащабна реформа на системата на ДДС на ЕС

2018-12-28

Европейска комисия - Съобщение за медиите
Европейската комисия представи планове за най-голямата реформа на правилата за ДДС на ЕС от четвърт век насам. Преразглеждането на правилата ще подобри и модернизира системата в полза както на институциите, така и на бизнеса. Общо всяка година се губят над 150 милиарда евро приходи от ДДС, а това означава по-малко средства, които държавите членки да влагат в изграждане на училища, инфраструктура и здравеопазване. Изчислено е, че приблизително 50 милиарда евро от тази сума - или 100 EUR на гражданин от ЕС всяка година - се губят в резултат на презгранични измами с ДДС. Възможно е тези средства да се използват за финансиране на престъпни организации, включително тероризъм. Благодарение на предложената реформа се очаква тази сума да намалее с 80 %.
Наред с това предложената реформа на ДДС ще направи системата по-стабилна и по-проста за ползване от предприятията. Комисията се стреми към една система на ДДС, която да помага на предприятията да се възползват от всички предимства на единния пазар и да се конкурират на световните пазари. Понастоящем разходите за спазване на разпоредбите са с 11 % по-високи за предприятията, занимаващи се с презгранична търговия, отколкото за занимаващите се само с вътрешна търговия. Би трябвало опростяването и модернизирането на правилата за ДДС да намали тези разходи с приблизително 1 милиард евро.
Европейската комисия отдавна пое ангажимент да изгради окончателна система на ДДС, която да е в полза на единния пазар. В Плана за действие във връзка с ДДС от 2016 г. е обяснена подробно необходимостта от изграждане на единно европейско пространство по отношение на ДДС, което да е по-просто и по-малко изложено на риск от измами.
Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Днес ние предлагаме да обновим действащата система на ДДС, която бе създадена преди четвърт век като временно решение. Нуждаем се от окончателна система, с помощта на която да се борим по-ефикасно с презграничните измами с ДДС. На равнището на Европейския съюз тези измами водят до загуби на данъчни приходи от около 50 милиарда евро годишно."
Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Двадесет и пет години след създаването на единния пазар предприятията и потребителите продължават да се сблъскват с 28 различни режима на ДДС при презграничните си дейности. Престъпниците и дори терористите се възползват от пропуските в системата от много отдавна и извършват измами за 50 милиарда евро годишно. Време е да се сложи край на тази остаряла система, основана на националните граници! До 2022 г. държавите членки следва да разглеждат презграничните сделки по ДДС като вътрешни операции в рамките на нашия вътрешен пазар. Очаква се днешното предложение да намали презграничните измами с ДДС с около 80 %. Същевременно то ще улесни работата на дружествата от ЕС, които извършват презгранична търговия, като съкрати административната обработка и опрости процедурите във връзка с ДДС. Накратко, това са добри новини за бизнеса, потребителите и националните бюджети и лоши новини за измамниците."
С днешния пакет Комисията предлага да промени из основи действащата система на ДДС, като започне да облага продажбите на стоки от една държава от ЕС в друга по същия начин, както продажбите на стоките в рамките на отделните държави членки. Така ще се поставят основите на една нова и окончателна система на ДДС за ЕС.
Ще работим за споразумение по четири основни принципа или „крайъгълни камъни" на едно ново окончателно пространство на ЕС по отношение на ДДС:
• Справяне с измамите: върху презграничната търговия между предприятията ще започне да се начислява ДДС. Към момента този вид търговия е освободен от ДДС и безскрупулните дружества успяват безпрепятствено да съберат ДДС и да изчезнат, без да върнат парите в държавния бюджет.
• Обслужване на едно гише: благодарение на режима за „обслужване на едно гише" за дружествата, които извършват презгранични продажби, ще бъде по-лесно да спазват задълженията си във връзка с ДДС. Търговците ще могат да изготвят декларации и да извършват плащания посредством един-единствен онлайн портал на собствения си език и по същите правила и административни шаблони, както в държавата им на произход. След това държавите членки ще изплащат ДДС директно помежду си, какъвто е вече случаят с всички продажби на електронни услуги.
• По-добра съгласуваност: преминаване към принципа на „местоназначението", съгласно който окончателният размер на ДДС винаги се плаща на държавата членка на крайния клиент и се начислява по ставката в тази държава членка. Европейската комисия отдавна е поела този ангажимент с подкрепата на държавите членки. Той вече се прилага за продажбите на електронни услуги.
• По-малко бюрокрация: опростяване на правилата за фактуриране, възможност продавачите да подготвят фактурите си по правилата на своята собствена държава, дори когато търгуват през граница. Дружествата няма да трябва повече да изготвят списък с презграничните си сделки, предназначен за данъчните органи (т.нар. „обобщена декларация").
С днешното предложение се въвежда и понятието „сертифицирано данъчно задължено лице" - категория надеждни предприятия, които ще се ползват от много по-прости и пестящи време правила. Предлагат се и четири „временни решения", които да влязат в сила до 2019 г. Тези краткосрочни мерки бяха изрично поискани от държавите членки с цел да се подобри текущото функциониране на системата на ДДС до постигане на пълно съгласие и въвеждане на окончателния режим.
Следващи стъпки
Това законодателно предложение ще бъде изпратено за одобрение до държавите членки в Съвета и до Европейския парламент за консултация. Комисията ще продължи работа по тази инициатива и през 2018 г. с подробно законодателно предложение за изменение на т. нар. „Директива за ДДС" на техническо равнище, с което предложеният днес окончателен режим на ДДС да бъде въведен гладко.
Контекст
Общата система на ДДС играе важна роля на единния пазар в Европа. Първата Директива за ДДС датира от 1967 г. Първоначално тя бе въведена, за да се премахне данъкът върху оборота, който нарушаваше конкуренцията и възпрепятстваше свободното движение на стоки, и да се премахнат фискалните проверки и формалностите по вътрешните граници. ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи в ЕС, като през 2015 г. са събрани над 1 трилион евро, което съответства на 7 % от БВП на ЕС. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС. Като данък върху потреблението той е една от формите на облагане, благоприятстващи в най-голяма степен растежа.
Въпреки множеството реформи системата на ДДС се оказа неспособна да отговори на предизвикателствата на днешната глобална, цифрова и мобилна икономика. Настоящата система на ДДС датира от 1993 г. и бе замислена като преходна система. Тя е фрагментирана и твърде сложна за все по-големия брой предприятия, осъществяващи презгранична дейност, и създава възможности за измами: националните и презграничните сделки се третират различно, а в рамките на единния пазар могат да се купуват стоки и услуги без ДДС.
Комисията отдавна настоява за реформа на системата на ДДС. За дружествата, развиващи презгранична търговия в ЕС, границите все още са факт от ежедневието, що се отнася до ДДС. Действащите правила за ДДС са една от последните области на правото на ЕС, която не е в съгласие с принципите в основата на единния пазар.
За повече информация
Въпроси и отговори по реформата на ДДС
Връзка към Съобщението
План за действие във връзка с ДДС от 2016 г.
Проучване от 2017 г. за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС
Предложения на Комисията относно ДДС за електронната търговия (декември 2016 г.)
Оценка на въздействието
Лица за контакти с медиите:
Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)
Patrick McCullough (+32 229 87183)
Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адресна информационната служба