Страници

Новини

Търсене

Споразумението за нелоялни търговски практики по веригата за предлагане на храни ще защити всички земеделски производители от ЕС

2018-12-28

Европейска комисия - Съобщение за медийте

Европейският парламент, Съветът и Комисията достигнаха днес до политическо споразумение за нов набор от правила, които ще осигурят 100 % защита на европейските фермери и на голяма част от агро-хранитените компании в ЕС противоречащи на добрите и лоялни търговски отношения. 
Новият европейски закон ще обхване селскостопанските и хранителни продукти, които се търгуват в хранителната верига, като за първи път забраняват до 16 нелоялни търговски практики, наложени едностранно от един търговски партньор на друг. Други практики ще бъдат разрешени само ако са предмет на ясно и недвусмислено предварително споразумение между участващите страни.
Европейската комисия представи своето законодателно предложение през април 2018 г., за да гарантира по-голяма справедливост в хранителната верига и да осигури минимална закрила в целия ЕС. За първи път законодателство на равнище ЕС ще бъде въведено в тази област. Новата рамка предоставя на държавите-членки правомощия да прилагат новите правила и да налагат санкции в случай на установени нарушения.
Като взе участие във заключителната среща с представителите на Европейския парламент и Съвета, Фил Хоган, комисар по земеделието и развитието на селските райони, каза: " Днешното споразумение проправя път за първи път в ЕС, който осигурява значителна защита за всички земеделски производители в ЕС, техните организации, както и за малките и средните предприятия. Сега те ще бъдат защитени срещу всички по-големи оператори, които действат несправедливо и извън правилата. Бих искал да изразя своята благодарност към всички преговарящи, чийто конструктивен подход и упорита работа осигуриха днешното политическо споразумение. Особено съм доволен, че споразумението бе постигнато в рамките на забележително кратки осем месеца от представянето на предложението от Комисията."
Постигнатото днес споразумение ще се прилага за всички, които участват в веригата на предлагането на храни, с оборот от 350 млн. евро с диференцирани нива на защита, предоставени под този праг. Новите правила ще обхванат търговците на дребно, преработвателите на храни, търговците на едро, кооперациите или организациите на производителите, или един производител, който ще се занимава с някоя от установените нелоялни търговски практики.
Нелоялните търговски практики, които трябва да бъдат забранени, включват: забавяне на плащанията за нетрайни хранителни продукти; анулиране на поръчки в последната минута; едностранни или ретроактивни промени в договорите; принуждаване на доставчика да плаща за изгубените продукти и да отказва писмени договори.
Други практики ще бъдат разрешени само, ако са предмет на ясно и недвусмислено предварително споразумение между страните: купувач, който връща непродадени хранителни продукти на доставчик; купувач, който начислява плащане от доставчика за осигуряване или поддържане на споразумение за доставка на хранителни продукти; доставчик, който заплаща рекламна или маркетингова кампания на купувача.
Прилагането им няма да води до по-високи цени за потребителите. В хода на публичната консултация, проведена от Комисията преди представянето на предложението, организациите на потребителите насърчиха регулирането на тези практики, поради тяхното отрицателно въздействие върху потребителите в дългосрочен план.
Важен елемент от директивата е, че държавите-членки могат да въведат по-голям обхват от над 350 милиона евро в националното си законодателство или да предприемат допълнителни мерки, ако желаят това. Споразумението включва и клауза за преразглеждане, определена на 4 години, което означава, че разпоредбите на законодателния текст ще трябва да бъдат оценени и евентуално прегледани през следващия парламентарен мандат..
Държавите-членки ще определят органи, които да отговарят за прилагането на новите правила, включително възможността за налагане на глоби и започване на разследвания въз основа на жалби. Поверителността може да бъде поискана от страните, подали жалба, за да отговори на опасенията относно евентуално отмъщение. Комисията ще създаде механизъм за координация между правоприлагащите органи, за да се даде възможност за обмен на най-добри практики.
След днешното споразумение ще се проведе гласуване в Европейския парламент и в Съвета за официално одобряване на текста. След като бъде напълно приет, държавите-членки ще трябва да транспонират новия законодателен текст в националното си законодателство.
В работната програма на Комисията за 2018 г. се посочва, че "Комисията ще предложи мерки за подобряване на функционирането на веригата на предлагането на храни, за да помогне на земеделските производители да засилят позициите си на пазара и да ги защитят от бъдещи шокове".
Тази инициатива следва препратките към хранителната верига в изказванията на президента Юнкер за състоянието на Съюза през 2015 и 2016 г. и е политически отговор на резолюцията на Европейския парламент, приета през юни 2016 г., с която се приканва Европейската комисия да представи предложение за европейска стратегия. рамка за нелоялни търговски практики. Освен това през декември 2016 г. Съветът призова Комисията да извърши оценка на въздействието с оглед предлагане на законодателна рамка на ЕС или други незаконодателни мерки за справяне с нелоялните търговски практики.
Контекст
От началото на мандата си Комисията работи за по-справедлива и по-балансирана верига на предлагането на храни. През 2016 г. Комисията създаде Работна група за селскостопанските пазари (AMTF), за да оцени ролята на земеделските производители в по-широката верига на предлагането на храни и да направи препоръки за това как тя може да бъде засилена. Въз основа на тези препоръки Комисията започна оценка на началното въздействие и обществено допитване относно подобряването на веригата на предлагането на храни през 2017 г., което от своя страна помогна да се идентифицират специфичните нелоялни търговски практики, на които операторите често смятат, че са изложени.
Неотдавнашно проучване на общественото мнение, публикувано през февруари 2018 г., показва, че голяма част от анкетираните (88%) считат, че е важно да се засили ролята на земеделските производители в веригата на предлагането на храни. 96% от респондентите на обществените консултации за 2017 г. относно модернизирането на ОСП се съгласиха с твърдението, че подобряването на позицията на земеделските производители в веригата на стойността, включително решаването на НТП, следва да бъде цел на Общата селскостопанска политика на ЕС.
Европейската комисия предприема действия за забрана на нелоялните търговски практики в веригата на предлагането на храни.
Предложение на Комисията срещу нелоялни търговски практики в веригата на предлагането на храни
MEMO: Справяне с нелоялните търговски практики в веригата на предлагането на храни
Контакти:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)
General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 или по e mail