Страници

Новини

Търсене

Европейска комисия - Съобщение за медиите

2018-06-04

Бюджет на ЕС: Oбщата селскостопанска политика след 2020 г.
Брюксел, 1 юни 2018 r.
За следващия дългосрочен бюджет (2021-2027 г.) Комисията предлага ОСП да бъде
опростена и модернизирана.
Подплатени с бюджет от 365 милиарда евро, тези предложения запазват ОСП като политика за
посрещане на бъдещите предизвикателства, за неотклонна подкрепа на земеделските стопани и
селските общности, както и за водеща роля за постигането на устойчиво развитие на селското
стопанство на ЕС и на амбициозните цели на ЕС за опазване на околната среда и във връзка с
климата. С днешните предложения държавите членки ще разполагат с по-голяма гъвкавост, а и
отговорност, при избора си къде и как да инвестират финансирането си по линия на ОСП с оглед
на амбициозните цели, които ЕС си поставя, за постигането на адаптивен, стабилен, устойчив и
конкурентоспособен селскостопански сектор, в който доходите на земеделските стопани се
подпомагат целево и справедливо.
Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места,
растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Общата селскостопанска политика е
сред най-основните ни политики; тя има отражение върху ежедневието на всички европейци.
Представените добре обмислени предложения ще допринесат за конкурентоспособността на
селското стопанство и същевременно ще засилят устойчивото му развитие. С новия акцентиращ
върху резултатите модел субсидиарността на държавите членки се увеличава, с което не само
самата политика, а и проследимостта на резултатите, ще бъдат по-ефективни."
Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, заяви: „С
днешните предложения Комисията изпълнява ангажимента си за модернизиране и опростяване на
общата селскостопанска политика; за реално предоставяне на субсидиарност на държавите
членки; за изграждането в Европа на по-стабилно селско стопанство; както и за залагането в
политиката на по-амбициозни цели във връзка с опазването на околната среда и с климата."
Основните характеристики на предложенията на Комисията за модернизирана и опростена ОСП
са:
1. Нов начин на функциониране: Държавите членки ще разполагат с повече гъвкавост при
усвояването на отреденото им финансиране, което ще им позволи да разработват специални
програми, тясно съобразени с проблемите, пред които са изправени техните земеделски стопани и
в по-широк аспект - селски общности. Държавите членки ще могат и да прехвърлят до 15 % от
финансирането си по линия на ОСП между преките плащания и развитието на селските райони, за
да осигурят финансиране за своите приоритети и мерки. Равнопоставеността между държавите
членки ще бъде осигурена от:
национални стратегически планове за целия период, в които държавите членки ще посочат
как посредством преките плащания и програмите за развитие на селските райони
възнамеряват да постигнат деветте общи за ЕС социално-икономически и свързани с
опазването на околната среда цели. Комисията ще одобри всеки план, за да се осигури
съгласуваност и защита на единния пазар;
-
Комисията ще следи отблизо как всяка държава изпълнява плана си и се доближава до
съгласуваните цели.
-
2. По-справедливо подпомагане чрез по-добро целеполагане: Преките плащания ще
останат в сърцевината на политиката, за да се осигури на земеделските стопани стабилност и
предвидимост. С приоритет ще се подпомагат малките и средните стопанства, които
представляват по-голямата част от селскостопанския сектор на ЕС, както и младите земеделски
стопани. Чрез външното сближаване Комисията продължава да полага усилия за по-справедливо
разпределяне на преките плащания сред държавите членки.
В допълнение:
преките плащания за земеделските стопани в размер над 60 000 евро ще бъдат намалени, а
максималният размер на плащанията на стопанство (като изцяло се вземат предвид разходите
за труд) ще бъде 100 000 евро. Целта на тази мярка е да се постигне по-справедливо
-
разпределяне на плащанията;
- малките и средните стопанства ще получават повече подпомагане за хектар;
държавите ще трябва да заделят най-малко 2 % от определените им средства за директни
плащания за подпомагане на младите земеделски стопани в създаването на стопанства. Към
това ще се добавят финансова подкрепа за развитие на селските райони и различни мерки за
улесняване на достъпа до земя и на прехвърлянето на земя.
-
3. По-амбициозни цели във връзка с опазването на околната среда и изменението на
климата: В предложените днес общи за ЕС цели не е пропуснат никой от следните въпроси:
изменението на климата, природните ресурси, биологичното разнообразие, местообитанията и
ландшафтите. Подпомагането на доходите на земеделските стопани вече е обвързано с
грижливото отношение към околната среда и изменението на климата; новата ОСП обаче ще
изиска от земеделските стопани да набележат по-амбициозни цели посредством задължителни
изисквания и насърчителни мерки:
преките плащания ще бъдат обвързани с по-строги изисквания за опазване на околната среда
и във връзка с климата;
-
всяка държава членка ще трябва да задели част от отреденото ѝ финансиране за преки
плащания за предлагането на екосхеми, с които земеделските стопани да бъдат подпомогнати
да прилагат по-стриктни изисквания от задължителните;
-
най-малко 30 % от всяко национално финансиране за развитие на селските райони ще бъдат
заделени за мерки за опазване на околната среда и във връзка с климата;
-
- очаква се 40 % от общия бюджет на ОСП да има принос за мерките във връзка с климата;
освен възможността да прехвърлят 15 % между стълбовете, държавите членки ще могат да
прехвърлят от стълб 1 към стълб 2 още 15 % за финансиране на мерки за опазване на
околната среда и във връзка с климата (без национално съфинансиране).
-
4. По-широко използване на познанията и иновациите: Модернизираната ОСП ще се
възползва от най-новите технологии и иновации, за да помага на земеделските стопани по места
и на администрацията, по-специално посредством следното:
бюджет от 10 милиарда евро, заделени от програмата за научни изследвания на ЕС „Хоризонт
Европа", за научно-изследователски проекти и проекти за иновации в областта на
хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, развитието на селските райони и
биоикономиката;
-
насърчаване на държавите членки да използват за контрол и наблюдение големи масиви от
данни и новите технологии (например спътникови данни за проверка на размерите на
стопанствата във връзка с искания за преки плащания) и така да намалят значително
необходимостта от проверки на място;
-
засилване на цифровизацията в селските райони, например чрез разширяване на достъпа до
високоскоростни комуникации, с което ще се повиши качеството на живота в тези райони и
ще се допринесе още повече за конкурентоспособността на европейската селскостопанска
продукция.
-
Следващи стъпки
Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и по секторните предложения
е много важно, за да се ускорят максимално практическите резултати от финансирането на ЕС, а
земеделските стопани да разполагат с необходимата сигурност при своите делови и
инвестиционни решения.
Закъснения от рода на възникналите в началото на текущия бюджетен период 2014-2020 г.
могат потенциално да попречат на земеделските стопани и на националните администрации да
извлекат полза от приноса на новата ОСП - намалена бюрократичност, увеличена гъвкавост и по-
осезаеми резултати. Всяко забавяне на одобрението на бъдещия бюджет би също така отложило
стартирането на хиляди потенциални нови проекти в ЕС за подпомагане на земеделските стопани
и селските общности, както и за решаване на широка гама въпроси - от засилване на опазването
на околната среда до привличането на нови земеделски стопани.
Постигането през 2019 г. на споразумение за следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен
преход между настоящия (2014-2 020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще осигури
предвидимост и непрекъснатост на финансирането, което е от полза за всички.
За повече информация
Информационните документи и законодателните предложения се намират на https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment_en
ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Oбщата селскостопанска политика след 2020 г.
Повече информация за бюджета на ЕС за бъдещето се намира  на https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_bg
Лица за контакти с медиите:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)
Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба