Страници

Новини

Търсене

На вниманието на българските предприемачи

2016-01-07

С цел подобряване и хармонизиране на процедурите по издаването на сертификатите, удостоверяващи произхода на стоките, Световната федерация на търговските палати към МТК - Париж създаде Международна акредитационна верига за сертификатите за произход, с ясно определени изисквания и условия.
Акредитационната верига ще гарантира на бизнеса, на доставчиците, на банките и на митническата администрация, че сертификатите за произход, издадени от Палатите, членове на акредитационната верига, отговарят на международните правила и стандарти и съответстват на най-добрите международно признати практики за осъществяване на тази дейност.
Като дългогодишен член на Международната търговска камара, Българската търговско-промишлена палата извърши технологично обновление на Единния си доброволен Търговски регистър в унисон с новите изисквания на МТК. Важна част бе създадената възможност за електронно подаване от българските фирми през Интернет на заявления и документи, подписани с електронен подпис - както за регистрация, така и за издаване на сертификати за произход и за АТА карнети.
БТПП представи в МТК необходимите изискуеми документи за присъединяване към Международната акредитационна верига.
Международният акредитационен комитет за сертификатите за произход след обстойно разглеждане на изискуемите документи, представени от БТПП, и впоследствие, след извършен одит на място в Палатата от член на акредитационния комитет, одобри членството на БТПП в Международната акредитационна верига за Сертификатите за произход към МТК.
Палатата бе сред първите 11 търговски палати, одобрени за членове на Акредитационната верига, и получи специалния етикет /международен знак/ с уникален номер, идентифициращ я като акредитирана палата, оторизирана да заверява сертификати за произход на стоки.
БТПП вече отпечата етикетът върху бланките си за непреференциални сертификати за произход.Формулярите влизат действие от 01.01.2016 г.
Единствено оторизирани от МТК Палати могат заверяват този вид сертификати.
В тази връзка БТПП съобщава, че от 01.01.2016 г. БТПП ще заверява сертификати за непреференциален произход на стоки, изготвени само върху бланките, съдържащи: Етикетът за акредитацията и отпечатения уникален референтен № на съответния комплект (включващ 1 оригинал с вплетен защитен знак, 3 копия и заявление за издаването му).
БТПП обръща внимание, че неоторизирани организации нямат право да ползват този вид бланки на сертификати.
Новите формуляри ще могат да се закупуват единствено от БТПП и от регионалните търговско-промишлени палати/камари./БТПП