Страници

Новини

Търсене

Промяна на правната форма на ГудМилс България

2015-10-23

През август 2015 г. Гуд Милс България промени правната си форма и вече е еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).
Преобразуването бе извършено по решение на едноличния собственик на капитала - австрийския холдинг GoodMills Group GmbH и неговата политика спрямо дъщерните му дружества в Европа. Съгласно законовите изисквания към този вид търговски дружества, прякото представителство и ръководство се осъществява от управители.
ГудМилс България запазва всички свои данни за контакти, търговски марки, договори с доставчици и клиенти, банкови сметки. Текущият бизнес по продажби на млевни продукти и закупуване на суровини и материали не се променя. Вътрешната организация на работата в ГудМилс България остава същата и отношенията ни с всички наши контрагенти се запазват и продължават на познатото високо ниво./ ГудМилс България