Страници

Новини

Търсене

Правителството реши да се преобразува Националната ветеринарномедицинска служба в Българска агенция по безопасност на храните

2010-11-03

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ РЕШЕНИЕ ДА ПРЕОБРАЗУВА НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА В БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Закон за Българската агенция за безопасност на храните.

С предложения законопроект се предвижда Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) към министъра на земеделието и храните да се създаде чрез преобразуване на Националната ветеринарномедицинска служба.

Предвижда се Националната служба по растителна защита да се влее в БАБХ с изключение на Института по растителна защита.

Дейностите на Националната служба по зърното и фуражите и Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи (ЦЛОЗЗПФ), свързана с фуражите, преминават към БАБХ.

Дейността на областните дирекции "Земеделие", свързана с контрола на съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци също преминава към БАБХ, както и дейността на регионалните инспекции за контрол на общественото здраве към Министерство на здравеопазването, свързана с  контрола на храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води.

Проектът на Закон за Българската агенция за безопасност на храните предвижда Българската агенция за безопасност на храните да е компетентния държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз.

Българската агенция за безопасност на храните ще осъществява официален контрол при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени в специални закони по отношение на изискванията към фитосанитарното състояние на растенията и растителните продукти, продуктите за растителна защита и торовете; ветеринарно медицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях; страничните животински продукти, които не са предназначени за консумация от човека; фуражите; суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води; материали и предмети, предназначени за контакт с храни; съответствието на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.

За извършване на тези дейности от БАБХ се предвижда да се събират такси съгласно тарифа, приета с Постановление на Министерския съвет.

Българската агенция за безопасност на храните ще се състои от Централно управление, 28 областни дирекции за безопасност на храните, специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност и Център за оценка на риска.

Агенцията ще се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който ще се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните. Същият ще се подпомага от трима заместник-изпълнителни директори.

Законопроектът предвижда Центърът за оценка на риска да е самостоятелно юридическо лице в структурата на БАБХ, третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.

Центърът за оценка на риска ще извършва независима научна оценка на риска по отношение на безопасността на храните, здравето на човека, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, добавки в храните и фуражите, генномодифицирани организми, диетични продукти, хранене и алергени, материали и предмети, предназначени за контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни вещества, биологични опасности, замърсители, здраве на растенията и растителна защита.

Органи на управление на Центъра ще са директорът и Управителния съвет. Към директора ще се създаде Консултативен съвет от 15 постоянни членове, който ще предоставя научни становища на директора в изпълнение функциите на центъра.

С цел гарантиране на независимост при оценка на риска директорът на центъра ще се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.

Предвижда се Законът за Българската агенция за безопасност на храните да влезе в сила от 01. 01. 2011 година